Játékszabályzat

Best System Media Group Kft.

www.szuloforum.hu Havi Szavazás

Hivatalos Játék- és Adatkezelési Szabályzat

A Best System Media Group Kft. (továbbiakban Szervező) havonta megújuló, szavazáson alapuló nyereményjátékot szervez bölcsődék, óvodák, általános iskolák (továbbiakban Intézmény) támogatása érdekében.

A Szervező az általa működtetett www.szuloforum.hu weboldalon zárt online szavazási rendszert biztosít a játékba regisztráló Intézmények és közösségük tagjai számára. A szavazási rendszerben a regisztrált Intézményekre az általuk informált és mozgósított intézményi dolgozók, szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök on-line szavazatot adhatnak le. Az adott havi nyereményt az az Intézmény nyeri meg, aki leginkább képes közösségi összefogást elérni környezetében, azaz az adott hónapban a legtöbb, de minimum 60 darab szavazatot tud összegyűjteni a közösség tagjai révén.

1. A játékban való részvétel feltételei:

A Játékban kizárólag magyarországi, önkormányzati fenntartású bölcsőde, óvoda, általános iskola (továbbiakban Intézmény) vehet részt, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

a; Az Intézmény törvényes képviselője az 1.számú Mellékletben szereplő Regisztrációs Lapot kitöltve visszaküldi a játék Szervezőjének címére, és ezzel hozzájárul az Intézmény részvételéhez a nyereményjátékban.

b; A regisztráció abban az esetben érvényes, amennyiben a Regisztrációs lap kitöltése hiánytalan, és azon aláírás és pecsét szerepel.

c; A játékban való részvétel jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) feltételeinek automatikus elfogadását jelenti. A Szabályzat a Regisztrációs Lappal együtt kiküldésre kerül az Intézményeknek.

d; A Regisztrációs Lapot visszaküldő intézmény vállalja, hogy a játékkal kapcsolatos  információs anyagokat (havi nyereménylista, hírlevél, stb) kihelyezi az épületében annak érdekében, hogy az intézmény közösségének tagjait (intézményi dolgozó, szülő, nagyszülő, rokon, ismerős) mozgósítsa az intézményt támogató szavazat leadására a www.szuloforum.hu weboldalon.

A Szervező a Regisztrációs Lapot visszaküldő Intézményeket a www.szuloforum.hu weboldalon, mint a játékban részvevő Intézményt jeleníti meg.

3. A játék időtartama:

A játék havi rendszerességgel kerül megrendezésre 2012. szeptember 01-től kezdődően folyamatosan. Az előzetesen regisztrált Intézmények bármely havi szavazáson részt vehetnek, amennyiben azt a jelen Szabályzat 4/f és g. pontja nem zárja ki. Az adott havi szavazás mindig-amennyiben azt a szervező nem módosítja - az adott hónap első napjától az adott hónap utolsó napjáig tart a www.szuloforum.hu weboldalon.

4. A játékkal és a szavazással kapcsolatos információk

A játékban résztvevő Intézményekre a www.szuloforum.hu oldalon bárki szavazhat az Intézményhez kapcsolódó közösségből (intézményi dolgozó, szülő, nagyszülő, rokon, ismerős) a weboldalon történő egyszerű regisztrációt követően.

a; Rendszerünk a regisztráció során egy IP címről maximum 5 különböző e-mail címen történő regisztrálást fogad be, azaz egy IP címről maximum 5 különböző e-mail címen történő bejelentkezést és szavazást tekint érvényesnek. Csak az regisztráció tekinthető érvényesnek, ahol valós adatok szerepelnek, mind a névnél, mind pedig a városnál.

b; Tilos mindenféle regisztrációs adattal való visszaélés. Ide értve azokat az eseteket, amikor a regisztráló hamis adatokat ad meg a regisztrációs folyamatban, vagy amikor beazonosíthatóan ugyanaz a regisztráló, előnyszerzés céljából a megengedettnél több email-címmel regisztrál, még akkor is, ha azt több IP címről teszi!

c; A regisztrált Intézmény számára, amelyre az adott  regisztrált szavazó (továbbiakban Szavazó) szavazatát leadta, 1 szavazás 1 db szavazatot jelent.

d; Az adott havi játékban a Szavazó több szavazattal is részt vehet, minden érvényes szavazat növeli a támogatott Intézmény nyerési esélyét.

e; Egy Szavazótól naponta csak egy szavazatot áll módunkban elfogadni, kategóriánként.

f; Az Intézményre leadott szavazat az adott hónapra akkor érvényes, amennyiben az adott hónapban érkezik be.

g; 2013. február 1-től az adott havi szavazásban nyertes intézmények a következő három hónap szavazásaiban nem vesznek részt.

www.szuloforum.hu weboldalon az Intézmények és Szavazóik folyamatosan nyomon követhetik a szavazás aktuális állását, és  további szavazásra buzdíthatják közösségük tagjait.

5. A nyereménnyel kapcsolatos információk

Az adott havi nyereményt az adott hónap első napjától az utolsó napjáig a www.szuloforum.hu weboldalon legtöbb, de legalább 60 érvényes szavazatot kapott, előzetesen regisztrált Intézmény nyeri.

a; A havi nyeremény bruttó 100.000,- Ft értékű termék vagy szolgáltatás, amely az intézmény által felhasználható. Az oda járó gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődéséhez, vagy az intézményben folytatott nevelő-fejlesztő pedagógiai munkához szükséges.

b;  A havi nyereményekről a Szervező elektronikus Hírlevélben értesíti az Intézményeket, illetve bárki informálódhat róla a www.szuloforum.hu weboldalon.

c; A nyeremények  készpénzre át nem válthatók.

6. A  Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:

Szervező a nyertes intézményt e-mailben értesíti. A nyeremény, vagy annak elnyerését igazoló oklevél legkésőbb a szavazás lezárását követő 30 napon belül, személyesen kerül átadásra ünnepélyes keretek között.

A Játékos téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertes Intézmény köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a szavazás lezárását követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az Intézményre nézve jogvesztő.

(amennyiben e határidőben adott nyertes nyereményét nem venné át, úgy, nyereményének értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon játékadó címén (1991. évi XXXIV. törvény 11. § (8) bekezdés) az állami költségvetésbe fizeti be.)

A nyereményhez tartozó SZJA és járulék típusú fizetési kötelezettségeket, a nyeremények kiszállításának/megvalósításának költségét a Szervező viseli.

A nyeremények kézbesítésének késedelméért a Szervező, és a Szervező további megbízottai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

7. A játékkal kapcsolatos minden információ megtalálható a www.szuloforum.hu honlapon.

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A játékban résztvevő Intézmény a Regisztrációs Lap visszaküldésével, a Szavazó a weboldalon történő regisztrációval és a szavazás elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:

a., adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a szervezett játék során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználhassa.

b; nyertessége esetén nevét és címét kizárólag az irányítószám és a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

c; Szervező az Intézmény és Szavazó számára – az Intézmény vagy Szavazó esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - rendszeresen hírlevelet küldjön az Intézmény vagy Szavazó által megadott e-mail címre.

d; a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az Intézmény vagy Szavazó hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok az adattulajdonos (Intézmény vagy Szavazó) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az adattulajdonos (Intézmény vagy Szavazó) bármikor visszavonhatja hozzájárulását írásban, a Szervező címére küldött levélben, illetve a Szervezőtől kapott hírlevelekben szereplő e-mailcímre küldött elektronikus levélben.

9. A Játékból kizárásra kerülnek

a., Szervező, azaz a Best System Media Group Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói
b.) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. További információk

Jelen Játék Adatkezelője és Adat feldolgozója a Szervező.

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.

A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk!

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.


Best System Media Group Kft

Szervező